Buddhist shrine, Xizhou village
Buddhist shrine, Xizhou village
Buddhist shrine, Xizhou village